KUR'AN

HADITH

SHARTET

33 kushtet në Islam Drucken E-Mail

       5 Kushtet e Islamit

 1. Shqiptimi i Shehadetit
 2. Falja e Namazit
 3. Dhënja e Zekatit
 4. Agjërimi  i Ramazanit
 5. Shkuarja në Haxh kush ka mundësi

    

          6 të Imanit

 1. 1.Besimi në Allahun një
  2. Besimi në Melaiket (Engjujt) e Tij
  3. Besimi në Librat e Tij
  4. Besimi në Profetët e Tij
  5. Besimi në Caktimin e Tij (Kada dhe Kader)
  6.Besimi në ditë e Kijametit

          

          4 Kushtet e Abdesit

 • 1.   Larja e Fytyrës
 • 2.   Larja e Krahëve deri mbi bëryl
 • 3.   Fërkimi i kokës mes-h
 • 4.   Larja e këmbëve deri në nyje

 

     12 Kushtet e Namazit - 6 Para Namazit

 

1.     Marrja e Abdesit

2.     Pastërtia Të jetë i pastër trupi, rrobat, vendi ku do të falemi.

3.     Mbulesa Të mbulohen pjesët e turpshme të trupit:

4.     Drejtimi kah Kiblja Kiblja është në drejtim të Mekkes-Qabes.

5.     Koha e përcaktuar Nuk lejohet falja e namazit para kohës së caktuar.

6.     Të bëhet nijeti

 

6 në Namaz

 • 1.     Tekbiri fillestarë
 • 2.     Qëndrimi në Këmbë
 • 3.     Leximi i Kur`anit
 • 4.     Shkurja në Ruku
 • 5.     Shkurja në sexhde
 • 6.     Ulja në fund të Namazit

          3 Kushtet eguslit

 • 1. Shpërlarja e gojës
 • 2.     Shpërlarja e hundës
 • 3.     Shpërlarja e krejt trupit mirë

      

 • 3 Kushtet e Tejemumit

 • 1.   Bërja e nijetit
 • 2.     Fërkimi i fytyrës me dhe
 • 3.     Fërkimi i krahëve me dhe
Zuletzt aktualisiert ( MONDAY, 30 MARCH 2009 10:17 )